Spoločnosť SOMI Systems a.s.

pôsobí na slovenskom trhu informačných technológií už viac ako 30 rokov. Vznikla v roku 2000 transformáciou spoločnosti SOMI Systems, s.r.o. založenej v roku 1993. Rok 2000 bol rokom užšieho nasmerovania našej činnosti do oblasti informačnej bezpečnosti. V roku 2009 sme vytvorili osobitnú divíziu na riešenie problematiky ochrany osobných údajov a vykročili sme v ústrety našej novej činnosti, ktorou sa stala konzultačná činnosť. V tejto oblasti sme veľkou nohou vstúpili aj do riešenia kybernetickej bezpečnosti a to predovšetkým v oblasti dokumentácie, nastavenia a manažmentu procesov a realizácie auditov.

Spoločnosť sa zaoberá bezpečnosťou v oblasti IT, systémovou integráciou, ochranou osobných údajov a komplexnou kybernetickou bezpečnosťou. Sme firma, ktorá výrazným podielom prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti v oblasti dátovej komunikácie, prístupu na internet a ochrany citlivých a osobných údajov.

Zameriavame sa hlavne na budovanie a udržateľnosť bezpečnosti informačných technológií. Mnohoročné skúsenosti z tejto oblasti úročíme v pozíciách Manažéra kybernetickej bezpečnosti a Zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov. V týchto pozíciách pracujú naši odborníci u našich klientov, čím výrazným podielom prispievame k zvyšovaniu bezpečnosti v oblasti dátovej komunikácie, prístupu na internet a ochrany citlivých a osobných údajov.

Zabezpečenie ochrany dát našich klientov projektujeme a realizujeme na overených softvérových a hardvérových riešeniach. Školíme zamestnancov klientov, vykonávame kontrolnú, audítorskú a revíznu činnosť. Budujeme a udržiavame bezpečnosť u našich klientov, ktorej súčasťou je aj zavádzanie a udržiavanie procesov informačnej bezpečnosti.

Pri svojej práci sa opierame o bohaté skúsenosti a početné referencie z oblasti samosprávy, zdravotníctva, školstva a v neposlednej rade aj súkromného sektora.


Etický kódex vychádza z hodnôt našej spoločnosti a jej zamestnancov. Zároveň vyjadruje naše postoje, podľa ktorých v praxi konáme.

Etický kódex je záväznou normou správania sa zamestnancov spoločnosti SOMI Systems a.s., ktoré sú povinné tento kódex dodržať z hľadiska etiky spoločenského styku so zákazníkmi a ostatnými zamestnancami.
Všetci zamestnanci spoločnosti SOMI Systems a.s., ktorí sú povinní konať v súlade s týmto etickým kódexom, zachovávať vysoký morálny štandard v obchodnom a pracovnom správaní, vytvárať pracovné prostredie dôvery a úcty.

Základné firemné hodnoty:

Spoločensky zodpovedné podnikanie

 • Vystupujeme nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentant spoločnosti. Preto i na verejnosti dbáme na dobré meno spoločnosti a ochraňujeme jej záujmy.
 • Chránime a zveľaďujeme majetok spoločnosti SOMI Systems a ochraňujeme jej majetkové a dôverné informácie.
 • Podporujeme komunity a prostredie, v ktorom pôsobíme a aktívne sa zapájame do aktivít kultúrnej a spoločenskej hodnoty.

 

Vzťahy so zákazníkmi

 • Správanie vo vzťahu k zákazníkom je diskrétne, zdvorilé, bez akéhokoľvek zvýhodnenia, predsudkov a diskriminácie. Používame iba legitímne obchodné praktiky a informácie získané od zákazníkov považuje za dôverné.
 • Nezneužívame svoje postavenie na trhu a zaväzujeme sa vytvárať rovnaké podmienky pre všetkých svojich obchodných partnerov pri rešpektovaní požiadaviek zákazníkov.

 

Vzťahy ku konkurencii

 • Rešpektujeme zákony a pravidlá, ktoré regulujú konkurenčné vzťahy. Ku konkurencii sa správame čestne, v súlade s dobrými mravmi súťaženia.
 • Neuplatňujeme žiadnu formu nekalej súťaže.

 

Bezúhonnosť

 • Chránime majetok, údaje, dáta a informácie našich zákazníkov a iných osôb.
 • Neposkytujeme ani neprijímame nevhodné dary alebo prejavy pozornosti.
 • Zostavujeme a predkladáme úplné a presné finančné a ostatné správy.
 • Vyhýbame sa konfliktu záujmov.
 • S internými informáciami narábame bezpečným a zákonným spôsobom.

 

Vytváranie hodnoty pre zákazníka

 • Zabezpečujeme zodpovedný servis pre našich zákazníkov.
 • Budujeme dôveru v naše podnikanie, naše schopnosti a túto dôveru prenášame aj do našich obchodných vzťahov.
 • Zaväzujeme sa k tomu, čo môžeme poskytnúť, a poskytujeme to, k čomu sme sa zaviazali.
 • Produkty a služby ponúkame na základe ich skutočnej hodnoty.

 

Podpora inovácií

 • Aktívne hľadáme nové riešenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov.

 

Priateľský k životnému prostrediu

 • Triedime odpad a dodržiavame ekologické normy.
 • Máme zavedené ISO 14001.

 

Vzťahy v našej spoločnosti

 • Spoločnosť nebude tolerovať žiadne fyzické, psychické alebo sexuálne obťažovanie. V spoločnosti je neprípustná akákoľvek forma zneužívania, ponižovania, šikanovania a dehonestácie ľudskej osobnosti či diskriminácie.
 • Každý zamestnanec spoločnosti nesie zodpovednosť za svoje konanie, čo sa prejavuje aj v dôslednom plnení si úloh. Každý sa má správať tak, aby neškodil svojim kolegom, aby im nesťažoval prácu a nebránil v iniciatíve druhým kolegom.
 • Spoločnosť je úspešná aj vďaka profesionalite svojich zamestnancov od ktorých očakáva aktívne a cieľavedomé konanie, vyhľadávanie a využívanie možností zlepšovania práce i vlastnej výkonnosti. Každý, kto si myslí, že môže niečím prispieť k zlepšeniu v ľubovoľnej oblasti spoločnosti, má právo byť vypočutý a získať spätnú väzbu na svoje návrhy.
 • Spoločnosť venuje pozornosť odbornému a osobnému rozvoju svojich zamestnancov. Vytvára podmienky na rozvíjanie vedomostí, zručností a schopností svojich zamestnancov zodpovedajúce súčasným a budúcim potrebám firmy. Od zamestnancov sa očakáva aktívne využívanie týchto možností.
 • Spoločnosť uskutočňuje spravodlivú politiku odmeňovania, bez akejkoľvek diskriminácie. Spôsob odmeňovania odráža individuálne výsledky, aktivitu a význam pracovnej pozície vo väzbe na hospodárske výsledky spoločnosti.
 • Spoločnosť v procese prepúšťania rešpektuje objektívne kritériá a základné etické normy. Proces prepúšťania je zákonný, včas oznámený, transparentný, vychádzajúci zo základných psychologických poznatkov a neznižuje ľudstvú dôstojnosť.

 
Významné mílniky spoločnosti:
 • 1993 - vznik spoločnosti SOMI Systems s.r.o.
 • 1995 - získanie štatútu Autorizovaný partner SUN Microsystems - jeden z troch na Slovensku
 • 1996 - položený základný kameň freemailovej služby pobox.sk
 • 1997 - vybudovanie internetového uzla, uzla Slovenských telekomunikácií
 • 2000 - transformácia SOMI Systems s.r.o. na SOMI Systems a.s.
 • 2004 - inštalácia vlastného antispamového riešenia na doménu Slovenských telekomunikácií
 • 2005 - spracovaná prvá Riziková analýza - ochrana osobných údajov
 • 2005 - uvedenie vlastného produktu Bezpečnostný projekt na trh
 • 2007 - uvedenie vlastného produktu Kerber na trh
 • 2008 - získanie certifikátu manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016
 • 2010 - uvedenie vlastného produktu Bezpečnostná politika na trh
 • 2011 - uvedenie vlastného produktu Kerber Backup Server na trh
 • 2011 - získanie prestížneho ocenenia ITAPA 2011 v kategórii Najlepšia prípadová štúdia
 • 2017 - stabilizácia spoločnosti v oblasti poskytovania služieb informačnej bezpečnosti
 • 2018 - najúspešnejší rok v histórii spoločnosti
 • 2018 - spoločnosť sa stala lídrom v oblasti riešenia GDPR v sektore MsÚ SR
 • 2019 - získanie certifikátu manažérstva informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001:2013
 • 2019 - uvedenie produktu Kybernetická bezpečnosť na trh
 • 2020 - získanie prestížneho ocenenia najlepší ESET Gold partner za rok 2020
 • 2020 - získanie certifikátu manažérstva služieb ISO/IEC 20000-1:2018
 • 2020 - spoločnosť sa stala lídrom v oblasti riešenia Kybernetickej bezpečnosti v sektore MsÚ SR
 • 2021 - uvedenie produktu Monitoring prevádzky IKT na trh
 • 2022 - získanie certifikátu manažérstva environmentu STN EN ISO 14001:2016
 • 2023 - 30. výročie založenia spoločnosti